oznámení o souborech cookies a zpracování osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami www.arcus-city.cz

Toto oznámení o souborech cookies a zpracování osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami (dále jen „Oznámení“) je vydáno společnostmi UBM Development Czechia s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 639 78 733, UBM Stodůlky s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 083 98 828, UBM Stodůlky 1 s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 097 79 612, (dále společně jen „my“ či „Společnosti“), v souvislosti s webovými stránkami www.arcus-city.cz (dále jen „Webové stránky“).

Účelem tohoto Oznámení je informovat uživatele Webových stránek (dále jen „vy“ či „Uživatelé“) o souborech cookies používaných na Webových stránkách a o zpracování osobních údajů prováděném v souvislosti s Webovými stránkami.

 1. správce osobních údajů

Společnosti jsou ve smyslu ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) společným správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s Webovými stránkami.

Co jsou soubory cookies?

Dočasné a dlouhodobé cookies

Cookies první strany a cookies třetí strany

Kategorizace cookies z hlediska účelu

Způsob zpracování

Další informace o souborech cookies

Cookies první strany

Název Kategorie ÚčelTrvanlivost
Funkční cookiesFunkční cookies Zprostředkovávají základní funkčnost stránky. Web bez nich nemůže fungovat.3 měsíce
Nezbytně nutné cookiesNezbytně nutné cookiesBez těchto cookies nelze využívat naše webové stránky odpovídajícím způsobem.3 měsíce

Správa a deaktivace cookies

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies jsou Společnostmi předávány následujícím osobám:

Osobní údaje zpracovávané Společnostmi v souvislosti s Webovými stránkami nejsou Společnostmi předávány do třetích zemí. V této souvislosti opět uvádíme, že na našich Webových stránkách používáme službu Google Maps (API) poskytovanou společností Google, při jejímž využívání dochází k odesílání a ukládání určitých informací o Uživatelích na server společnosti Google ve Spojených státech amerických.

 1. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím nezbytně nutných cookies jsou ukládány po dobu uvedenou v části 4 tohoto Oznámení výše.
  1. Identifikační a kontaktní údaje Uživatelů zpracovávané Společnostmi pro účely propagace Společností, jejich podnikatelské činnosti, produktů a služeb (formou zasílání newsletterů) jsou Společnostmi ukládány (zpracovávány) po dobu jednoho (1) roku ode dne přihlášení se k odběru newsletteru, resp. ode dne, kdy vám bude ze strany Společností zaslán poslední newsletter.
 2. VAŠE PRÁVA
  1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů prováděným ze strany Společností máte následující práva.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. V případě, že Společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to v celém rozsahu či jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

Právo na přístup k osobním údajům

 1. Máte právo získat od Společností potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje Společnostmi zpracovávány (či nikoliv), a pokud ano, tak právo získat přístup k Vašim osobním údajům.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů

 1. Máte právo na to, aby Společnosti bez zbytečného odkladu opravily nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 1. Máte právo na to, aby Společnosti bez zbytečného odkladu vymazaly Vaše osobní údaje, a to pokud: (a) již nejsou Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly Společnostmi shromážděny; (b) odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Společnosti zpracovávají Vaše osobní na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování Vašich osobních údajů; (c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; (d) vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu; (e) osobní údaje byly ze strany Společností zpracovány protiprávně; nebo (f) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimiž jsou Společnosti vázány.

Právo na omezení zpracování

 1. Máte právo na to, aby Společnosti omezily zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech: (a) budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnosti mohly přesnost osobních údajů ověřit; (b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití; (c) Společnosti již nebudou Vaše osobní potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo (d) vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společností převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

 1. Máte právo po nás vyžadovat, aby Společnosti předaly Vaše osobní údaje (které jste Společnostem sami poskytli) jinému správci (tj. osobě, kterou si sami určíte), to však pouze pokud: (a) bude zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společnostmi a Vaší osobou; a (b) bude zpracování Vašich osobních údajů prováděno Společnostmi automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).

Právo vznést námitku

 1. Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na oprávněném zájmu – v případě uplatnění této námitky nebudou Společnosti Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) Společnosti prokáží závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) to bude nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na náhradu újmy

 1. Vůči Společnostem máte právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

 1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů ze strany Společností či nevyhoví-li Společnosti Vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se však můžete obrátit i bez předchozí žádosti adresované Společnostem.
  1. Úřad pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

•          na telefonním čísle: +420 234 665 111; či

•          na e-mailové adrese: posta@uoou.cz.

Právo na soudní ochranu

 1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.
 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE společností

•    dopisem na adresu UBM Development Czechia s.r.o., Dělnická 9, 170 00 Praha 7 – Holešovice;

•    na telefonním čísle +420 251 013 211; či

•    na e-mailové adrese czechia@ubm-development.com.